Nhóm kỹ thuật

icon-phone  Tổng quan

Mục tiêu

Việc thành lập các Nhóm kỹ thuật (NKT) thuộc Nhóm ĐTYT là nhằm gắn kết và hài hòa các hỗ trợ kỹ thuật của Đối tác phát triển (ĐTPT) với Kế hoạch 5 năm ngành y tế và các kế hoạch chiến lược và ưu tiên y tế khác, thông qua các đề xuất kỹ thuật cho các vấn đề chính sách chủ chốt trong một số lĩnh vực của ngành y tế.

Các NKT nằm dưới quyền quản lý của Bộ Y tế, với sự tham gia của các Bộ ban ngành liên quan, các ĐTPT chính và các bên khác. Các NKT đảm nhiệm vai trò điều phối chủ động, giúp phổ biến những ý tưởng và vấn đề mới để thu hút sự chú ý của các nhà hoạch định chính sách và quản lý cấp cao trong ngành, đồng thời cũng đưa ra các phản hồi kỹ thuật nhanh chóng cho các vấn đề nảy sinh từ quá trình lập kế hoạch và cải tổ hệ thống.

Hoạt động

Thông thường, một NKT do một cán bộ lãnh đạo Vụ/Cục của Bộ Y tế (cấp Vụ trưởng hoặc Phó Vụ trưởng) chủ trì, và đồng chủ trì bởi đại diện một ĐTPT. Vai trò thành viên của NKT để mở cho tất cả các bên quan tâm có làm việc liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến lĩnh vực trọng tâm của ngành.

NKT làm việc thông qua các kênh khác nhau, trong đó họp định kỳ hoặc họp đột xuất theo nhu cầu là cách thức làm việc chính. Các nhóm đã xây dựng Điều khoản tham chiếu riêng để làm cơ sở cho việc tổ chức và hoạt động.

Lĩnh vực hỗ trợ

Các chủ đề hoạt động chính của các NKT phù hợp với các lĩnh vực ưu tiên của Kế hoạch 5 năm ngành y tế hoặc có thể nảy sinh từ mối quan tâm chung giữa Bộ Y tế và các ĐTPT. Các chủ đề này có thể bao gồm các vấn đề xuyên suốt dựa trên mối quan tâm của các thành viên HPG, như công tác theo dõi đánh giá, nhân lực y tế, v.v….

Cho đến thời điểm hiện tại, có 10 NKT làm việc trên các lĩnh vực về dinh dưỡng, sức khỏe sinh sản, sức khỏe môi trường, nhân lực y tế, hệ thống y tế cơ sở, thông tin y tế, lập kế hoạch và tài chính y tế, khám chữa bệnh, dược, và quản lý chất lượng bệnh viện.

Mối liên kết với HPG

Các NKT được coi là các tiểu nhóm của HPG, được thiết lập nhằm đề xuất các vấn đề chính sách chủ chốt cho thảo luận tại các cuộc họp HPG. NKT là cơ chế mà thông qua đó, các quyết định do HPG đưa ra sẽ được các đơn vị trực thuộc theo dõi triển khai, và NKT chịu trách nhiệm trước HPG về việc theo dõi triển khai các quyết định liên quan đến chức năng nhiệm vụ của mình.

NKT do HPG chính thức điều phối, cũng như chịu trách nhiệm hỗ trợ việc thành lập và giải thể các NKT khi cần thiết. NKT sẽ báo cáo định kỳ cho HPG trên cơ sở luân phiên.

Xem thêm thông tin tại:

Hướng dẫn việc thành lập các NKT

Vai trò và hoạt động của các Nhóm kỹ thuật được quy định trong VHPD

Nghiên cứu về Hiện trạng các NKT và mối liên kết của các nhóm này với diễn đàn HPG: Phân tích và đề xuất
 

icon-phone  Danh sách các NKT (theo ngày thành lập)

 
  STT
 

 
Tên Nhóm Kỹ Thuật 

 


 Ngày thành lập
 

 
Vụ Cục Chủ Trì

 

 ĐTPT Đầu Mối
 

ĐKTC
 

1
 
 
 NKT về Sức khỏe sinh sản (RHAG)
 

  01/10/2010 
 

 Vụ Sức khoẻ Bà mẹ trẻ em

 Tổng Cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình


UNFPA
 

RHAG TOR
 

2
 
 
 
 NKT về Quản lý sức khoẻ môi trường (HEMG)

 

  01/04/2011 
 
 
 Cục Quản lý Môi trường y tế
 


WHO

Bộ NN & PTNT
 


HEMG TOR
 

3
 
 
 NKT về Nhân lực y tế (HRH)
 
 
 10/09/2011
 
 
 Vụ Tổ chức cán bộ
 Cục Khoa học Công nghệ & Đào tạo
 

WHO
 
HRH TOR

4
 
 
 NKT về Y tế cơ sở
 
  
2011
 
 
 Cục Quản lý Khám chữa bệnh
 Cục Y tế dự phòng
 
  LHS TOR

5
 
 
 NKT về Hệ thống thông tin y tế (HIS)
 

  03/10/2012
 
 
 Vụ Kế hoạch tài chính
 Cục Công nghệ thông tin
 

  Liên minh Châu Âu
 
HIS TOR

6
 
 NKT về Kế hoạch và Tài chính y tế (bao gồm Bảo hiểm y tế)   03/10/2012  Vụ Kế hoạch tài chính
 Vụ Bảo hiểm y tế

 Liên minh Châu Âu
 
HPF TOR

7
 

 NKT về Trang thiết bị y tế
 
  11/10/2012
 Vụ Quản lý Trang thiết bị và Công trình y tế 
 
   MDG TOR

8
 
 
 NKT về Quản lý chất lượng bệnh viện
 

 2013
 
 
 Cục Quản lý Khám chữa bệnh 
 
  HQM TOR

9
 
 
 
NKT về Dược
 

  04/09/2013
 
 
 Cục Quản lý Dược
 
 WHO TWGP TOR

10
 

 NKT về Dinh dưỡng
 

  02/07/2015
 
 
 Viện Dinh dưỡng
 
  UNICEF TWGN TOR

 

Các lĩnh vực kỹ thuật tiềm năng

Có một số lĩnh vực kỹ thuật đang được nhận được sự quan tâm của Bộ Y tế và cộng đồng quốc tế, có thể được xem xét làm chủ đề cho những NKT mới:

•  Bệnh không lây nhiễm (NCDs)

•  Già hóa dân số