Nhóm Dược

Ngày thành lập: 04/09/2013.

Mục đích: Tham vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Y tế trong việc xây dựng và triển khai các chính sách và chiến lược về dược, hướng đến việc cải thiện khả năng tiếp cận thuốc của người dân Việt Nam cũng như tăng cường tính hiệu quả của hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của các đối tác nước ngoài cho ngành dược Việt Nam.

Cơ cấu tổ chức: NKT do Cục Quản lý Dược phía Việt Nam và Tổ chức Y tế thế giới phía Đối tác phát triển cùng chủ trì. Nhóm có một Ban thư ký đảm nhiệm việc hỗ trợ hậu cần, và nhóm không có nguồn kinh phí cho hoạt động của mình.

Tần suất họp: NKT về Dược hoạt động dựa theo nhu cầu khi có vấn đề nổi lên cần giải quyết. Từ khi thành lập, nhóm mới tổ chức hai cuộc họp.

Đóng góp: NKT đã góp phần thúc đẩy việc triển khai Chiến lược quốc gia về phát triển ngành Dược Việt Nam chi đến năm 2020 với tầm nhìn đến năm 2030, và đã đóng góp vào việc hoàn thành dự thảo Luật Dược sửa đổi để trình Chính phủ và Quốc hội.

Tài liệu liên quan:

• Điều khoản tham chiếu của NKT về Dược

• Biên bản họp NKT về Dược

​​​​​​