Nhóm Sức khỏe sinh sản (Nhóm RHAG)

Ngày thành lập: 01/10/2010

Mục đích: Hỗ trợ việc xây dựng và thực hiện các chính sách và chiến lược của Chính phủ Việt Nam trong việc phát triển tiểu ngành về sức khoẻ sinh sản và tối đa hoá tính hiệu quả của hỗ trợ phát triển cho lĩnh vực sức khoẻ sinh sản ở Việt Nam.

Mục tiêu: đóng góp vào:

•   Chiến lược tổng thể xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng;

•   Các Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs), Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) và Chương trình hành động ICPD;

•   Chiến lược quốc gia về Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch 5 năm ngành Y tế 2011-2015; 2016-2020;

•   Chiến lược Dân số/SKSS Việt Nam 2011-2020, Kế hoạch tổng thể 5 năm về CSSKSS;

•   Kế hoạch tổng thể quốc gia về LMAT, Kế hoạch tổng thể quốc gia về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Vị thành niên/thanh niên Việt Nam

•   Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS.

Cơ cấu tổ chức: NKT về SKSS do Vụ SKBMTE chủ trì cùng với sự tham gia của Tổng cục DS-KHHGĐ. Nhóm có một Ban thư ký đảm nhận các nhiệm vụ hậu cần cho hoạt động của nhóm. Nhóm không có hỗ trợ tài chính để hoạt động.

Tần suất họp: NKT về SKSS đã tổ chức họp hàng quý từ khí thành lập, nhưng từ năm 2014 nhóm chuyển sang họp 6 tháng một lần cho phù hợp với nhu cầu và thời gian biểu của các thành viên trong nhóm.

Đóng góp: Các cuộc họp của nhóm thường tập trung vào việc chia sẻ thông tin và thảo luận chính sách về chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo ở những vùng khó khăn, sức khoẻ vị thành niên, phòng tránh lây nhiễm HIV từ mẹ sang con; thảo luận việc xây dựng Luật Dân số.

Tài liệu liên quan:

• Điều khoản tham chiếu của NKT về SKSS

• Biên bản họp NKT về SKSS/ Báo cáo