Nhóm Hệ thống y tế cơ sở

Năm thành lập: 2011

Mục đích: Hỗ trợ việc xây dựng và triển khai các chính sách và chiến lược của Chính phủ Việt Nam nhằm nâng cao và phát triển lĩnh vực y tế cơ sở và tối đa hoá tính hiệu quả của hỗ trợ phát triển cho lĩnh vực hoạt động của các đối tác liên quan tại Việt Nam.

Mục tiêu: NKT này cam kết hỗ trợ i) Chiến lược tổng thể xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng; ii) Các mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; iii) Chiến lược quốc gia về Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch 5 năm ngành Y tế (2011-2015, 2016-2020); iii) Kế hoạch hành động 2008-2013 về chiến lược toàn cầu phòng chống các bệnh không lây nhiễm; vi) Chiến lược quốc gia về y tế dự phòng 2010 và tầm nhìn đến 2020.

Cơ cấu tổ chức: NKT này do Cục Quản lý Khám chữa bệnh chủ trì và Cục Y tế dự phòng tham gia chính, và có một Ban thư ký đảm nhận các nhiệm vụ hậu cần cho NKT. Nhóm không có hỗ trợ tài chính cho hoạt động của mình.

Tần suất họp: Từ lúc thành lập, NKT mới họp một lần, nhưng nhóm đã trao đổi và chia sẻ thông tin giữa các thành viên thông qua điện thoại và email.

Đóng góp: NKT về Hệ thống y tế cơ sở đã đóng góp vào quá trình xây dựng Chiến lược quốc gia về Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch 5 năm ngành Y tế 2011-2015.

Tài liệu liên quan:

•  Điều khoản tham chiếu của NKT về Hệ thống Y tế cơ sở

•  Biên bản họp NKT về Hệ thống Y tế cơ sở/ Báo cáo