Nhóm Trang thiết bị y tế

Ngày thành lập: 11/10/2012

Mục đích: Hỗ trợ Bộ Y tế xây dựng các quy định về quản lý trang thiết bị y tế và chia sẻ về các nguyên tắc hội nhập mới trong quản lý trang thiết bị y tế với các thành viên NKT.

Mục tiêu:

(i) Xây dựng một diễn đàn về Chính sách và Pháp luật trong lĩnh vực TTBYT;

(ii) Phối hợp và hỗ trợ Bộ Y tế trong việc phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất nhu cầu về TTB-CTYT;

(iii) Phối hợp và hỗ trợ Bộ Y tế trong việc xây dựng và triển khai các chính sách, qui định về quản lý trang thiết bị, vật tư y tế và từng bước hội nhập với khu vực và thế giới.

Cơ cấu tổ chức: NKT về Trang thiết bị y tế do Vụ TTB-CTYT chủ trì với sự tham gia của các ĐTPT hầu hết là các tập đoàn đa quốc gia. Tổ chức Y tế thế giới hỗ trợ kỹ thuật cho nhóm.

Tần suất họp & Đóng góp: NKT này chưa hoạt động chính thức nhưng đã góp phần vào việc xây dựng các văn bản pháp lý về quản lý TTBYT, như các thông tư và nghị định về phân loại TTBYT; Nghị định về quản lý TTBYT dự kiến sẽ được ban hành vào cuối năm 2015; Nghị định về quản lý TTBYT cho khối ASEAN vào năm 2014.

Tài liệu liên quan:

• Điều khoản tham chiếu của NKT về Trang thiết bị y tế

• Biên bản họp NKT về Trang thiết bị y tế