Nhóm Nhân lực y tế (Nhóm HRH)

Ngày thành lập: 20/09/2011

Mục đích: Trao đổi thông tin và thảo luận giữa các thành viên trong nhóm để hỗ trợ Bộ Y tế trong việc rà soát và thực hiện chính sách về quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế và đề xuất các ưu tiên cho chiến lược và kế hoạch phát triển nhân lực y tế.

Mục tiêu:

•   Hỗ trợ Bộ Y tế để rà soát tất cả các chính sách liên quan đến quản lý và đào tạo nhân lực y tế.

•   Hỗ trợ và tư vấn Bộ Y tế xây dựng, phổ biến và thực hiện các chính sách về nhân lực y tế trong nước.

•   Hỗ trợ Bộ Y tế đẩy mạnh việc quản trị lực lượng lao động ngành y tế.

•   Chia sẻ và thảo luận các vấn đề về nhân lực y tế, đề xuất các hoạt động chính sách cần thiết cho nhân lực y tế.

•   Điều phối và chia sẻ thông tin về các hoạt động nhân lực y tế.

Cơ cấu tổ chức: NKT về Nhân lực y tế do Vụ Tổ chức cán bộ (phụ trách quản lý và sử dụng nhân lực) và Cục Khoa học, Công nghệ & Đào tạo (phụ trách đào tạo nhân lực) đồng chủ trì, và một Ban thư ký đóng tại Vụ Tổ chức cán bộ để thực hiện các nhiệm vụ hậu cần cho nhóm.

Tần suất họp: Trong thời kì đầu, NKT về Nhân lực y tế họp hàng quý, nhưng sau đó vì nội dung họp không có gì mới nên nhóm họp thưa hơn và nhóm quyết định là sẽ gặp mặt theo nhu cầu thực tế.

Đóng góp: Cho đến nay, NKT này đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng Chiến lược quốc gia về Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ người dân giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch 5 năm ngành y tế 2011-2015 cũng như Chiến lược phát triển Nhân lực y tế. NKT đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của lãnh đạo Vụ TCCB và KHCNĐT và các ĐTPT vì lĩnh vực hoạt động của nhóm đang là mối quan tâm của Bộ Y tế và ĐTPT.

Tài liệu liên quan:

•  Điều khoản tham chiếu của NKT về Nhân lực y tế

•  Biên bản họp NKT về Nhân lực y tế/ Báo cáo