Nhóm Kế hoạch và Tài chính y tế (bao gồm Bảo hiểm y tế)

Ngày thành lập: 03/10/2012

Mục đích: Hỗ trợ Bộ Y tế tăng cường năng lực và vai trò lãnh đạo trong việc lập kế hoạch và tài chính cho ngành y tế.

Mục tiêu:

•   Cải thiện vai trò điều phối và tính hiệu quả của các hỗ trợ cho lĩnh vực kế hoạch và tài chính;

•   Hỗ trợ Bộ Y tế tăng cường quá trình lập kế hoạch và ngân sách y tế, kết nối các bên liên quan và các hỗ trợ kỹ thuật cho các lĩnh vực này;

•   Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và các mô hình thực hành thành công về lập kế hoạch và tài chính y tế;

•   Thực hiện các công việc kỹ thuật trong lĩnh vực lập kế hoạch và tài chính y tế, nhằm hỗ trợ Bộ Y tế trong việc xây dựng các chiến lược, chính sách và kế hoạch xác đáng.

•   Hỗ trợ Bộ Y tế trong việc thực hiện cải cách chính phủ rộng lớn hơn trong lĩnh vực lập kế hoạch và tài chính y tế ở cấp ngành.

Cơ cấu tổ chức: NKT về Kế hoạch và Tài chính y tế được chủ trì bởi Vụ Kế hoạch tài chính và có một Ban thư ký thực hiện các nhiệm vụ hậu cần cho nhóm. Ban đầu nhóm được EU tài trợ kinh phí để hỗ trợ dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực ngành y tế, dự án này đã kết thúc năm 2014.

Tần suất họp: NKT này đã hoạt động rất tích cực từ khi thành lập cho đến cuối năm 2013. Từ khi dự án của EU kết thúc vào năm 2014, nhóm không thực hiện thêm hoạt động nào khác.

Đóng góp: Trong thời kì tích cực của NKT, nhóm đã đóng góp không chỉ vào công tác tăng cường năng lực ngành y tế, mà còn đóng góp vào quá trình xây dựng khung chiến lược về tài chính y tế năm 2016-2020 với tầm nhìn đến năm 2030 đã được Bộ Y tế phê chuẩn cũng như vào việc xây dựng các chính sách bảo hiểm y tế dựa trên kinh nghiệm quốc tế.

Tài liệu liên quan:

• Điều khoản tham chiếu của NKT về Kế hoạch và Tài chính y tế

• Biên bản họp NKT về Kế hoạch và Tài chính y tế