Nhóm Hệ thống thông tin y tế (HIS)

Ngày thành lập: 03/10/2012

Mục đích: Hỗ trợ việc xây dựng và triển khai các chính sách và chiến lược của Chính phủ Việt Nam nhằm phát triển hệ thống thông tin y tế và tối ưu hoá tính hiệu quả của hỗ trợ phát triển cho hệ thống này ở Việt Nam.

Mục tiêu:

•   Hỗ trợ toàn diện cho Bộ Y tế trong việc thực hiện Chiến lược quốc gia về Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân và các chính sách và hướng dẫn liên quan khác, đặc biệt là các mục tiêu được xác định trong chương trình nghị sự về việc nâng cao hệ thống thông tin y tế của Ban chỉ đạo Bộ Y tế.

•   Thảo luận và kêu gọi sự đồng thuận về các vấn đề và chiến lược liên quan đến việc lên kế hoạch và thực hiện các chương trình nhằm nâng cao hệ thống thông tin y tế ở Việt Nam.

•   Tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin và chia sẻ về các chương trình của các bên liên quan, học hỏi kinh nghiệm nhằm thúc đẩy sức mạnh tổng hợp và tránh trùng lắp về các vấn đề xuyên suốt và trọng yếu liên quan đến hệ thống thông tin y tế giữa các đơn vị, Chính phủ và các chương trình.

•   Phổ biến hướng dẫn và chương trình và chính sách, dựa trên kinh nghiệm quốc tế về các mô hình và các yếu tố cụ thể của môi trường chính sách và chương trình liên quan đến hệ thống thông tin y tế tại Việt Nam.

•   Tham vấn cho Bộ Y tế về các chương trình và chính sách (trong và ngoài Việt Nam) hỗ trợ cho hệ thống thông tin y tế của Việt Nam.

Cơ cấu tổ chức: NKT về Hệ thống thông tin y tế có hai tiểu nhóm là: (1) Hệ thống quản lý thông tin y tế (HMIS) với cơ quan đầu mối là Vụ Kế hoạch tài chính và (2) Công nghệ thông tin y tế (HIT) với cơ quan đầu mối là Vụ Kế hoạch tài chính và Cục Công nghệ thông tin.

Tần suất họp: NKT hoạt động rất tích cực trong giai đoạn năm 2012 và 2013 với sự đóng góp của EU và các chuyên gia quốc tế. Tuy nhiên trong năm 2014, nhóm dần trở nên thiếu tích cực với các hoạt động diễn ra không nhiều và trong năm 2015 nhóm không có hoạt động nào.

Tài liệu liên quan:

•  Điều khoản tham chiếu của NKT về Hệ thống Y tế cơ sở

•  Biên bản họp NKT về Hệ thống Y tế cơ sở/ Báo cáo