Nhóm Dinh dưỡng

Ngày thành lập: 02/07/2015

Mục đích: Hỗ trợ xây dựng và thực hiện các chiến lược và kế hoạch hoạt động của Bộ Y tế và Chính phủ về dinh dưỡng trong kế hoạch tổng quan ngành y tế; hỗ trợ việc xây dựng và triển khai các dự án can thiệp hiệu quả về dinh dưỡng tại Việt Nam; và tăng cường hợp tác và phối hợp của các hoạt động dinh dưỡng do các bên khác nhau thực hiện tại Việt Nam.

Cơ cấu tổ chức: NKT về Dinh dưỡng do Viện Dinh dưỡng làm đầu mối với sự hỗ trợ chặt chẽ của tổ chức UNICEF. Nhóm có hơn 20 tổ chức thành viên như FAO, WHO, World Bank, các tổ chức Phi chính phủ quốc tế như HKI, World Vision, FHI, A&T, Plan International, Save the Children, CARE, GAIN, v.v…

Tần suất họp: Đây là một trong những nhóm hoạt động tích cực nhất trong HPG với tần suất họp định kỳ (một hoặc hai tháng một lần). Cuộc họp đầu tiên của nhóm với tư cách là một NKT chính thức thuộc HPG được tổ chức vào ngày 24 tháng 09 năm 2015, nhưng đã là cuộc họp lần thứ 43 của nhóm từ khi thành lập vào năm 2010. Nhóm có một Ban thư ký (gồm hai cán bộ của Viện Dinh dưỡng và một chuyên gia của UNICEF) thực hiện các nhiệm vụ hậu cần và kết nối các thành viên. Nhóm không có kinh phí hoạt động chính thức nhưng nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ UNICEF.

Đóng góp: NKT về Dinh dưỡng đã đóng góp tích cực vào các hoạt động dinh dưỡng cộng đồng và dinh dưỡng khẩn cấp (trong điều kiện hạn hán, lũ lụt, v.v…) thông qua việc thúc đẩy sự tham gia của các thành viên trong nhóm, xây dựng các chiến lược và kế hoạch hành động về dinh dưỡng dựa trên bằng chứng (Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Đánh giá giữa kì Chiến lược Dinh dưỡng Quốc gia đến năm 2020, Nghị định 1000/ND-CP ngày 06 tháng 11 năm 2014 về việc kinh doanh và sử dụng các sản phẩm  dinh dưỡng cho trẻ em), và chia sẻ thông tin cập nhật về các hoạt động và chương trình dinh dưỡng đến các thành viên trong nhóm.

Tài liệu liên quan:

•  Điều khoản tham chiếu của NKT về Dinh dưỡng

•  Biên bản họp NKT về Dinh dưỡng