Bộ trưởng Bộ Y tế: Luật bảo hiểm y tế mới áp dụng vào cuộc sống

Điểm quan trọng đầu tiên đó là việc quy định bắt buộc tham gia BHYT. Đây là một trong những giải pháp hết sức mạnh mẽ. Điểm mới thứ hai là Luật BHYT sửa đổi quy định bắt buộc tham gia BHYT theo hộ gia đình và bổ sung thêm cơ chế khuyến khích nếu có 100% thành viên trong gia đình tham gia BHYT thì sẽ được giảm mức đóng. Đây là một quy định rất quan trọng, vì nếu làm được điều này chúng ta sẽ làm giảm tình trạng cấp trùng thẻ BHYT, giảm được tình trạng lựa chọn ngược, tức là chỉ có người ốm mới tham gia BHYT. Điểm mới thứ ba đó là trong quá trình xây dựng Luật BHYT thì ban soạn thảo cũng quan tâm đến quyền lợi của người tham gia. Đặc biệt, đối tượng là người nghèo, người dân tộc thiểu số sẽ không phải đồng chi trả 5% khi KCB, giảm điều chỉnh mức chi trả đó từ 20% xuống còn 5% đối với một số nhóm thân nhân người có công và đối tượng người cận nghèo.